Obchodní podmínky pro firemní aplikaci

Těmito obchodními podmínkami se řídí vaše aktivity na internetovém portále Spindo, který provozuje společnost Spindo s.r.o. (dále jen „Obchodní Podmínky“).

Tyto podmínky jsou platné od 1. 10. 2015.

Souhrn pro neprávníky

Tento souhrn jsme sepsali, abychom vám představili obchodní podmínky jasnou řečí.

 1. Obchodní podmínky určují vztah mezi vaší firmou a námi.
 2. Abyste mohli plně využívat Spindo, je třeba uhradit roční předplatné. Zaregistrovat a rozkoukat se však můžete zdarma.
 3. Je pro nás důležité, abyste Spindo používali efektivně a přinášelo vám zákazníky a vyšší obrat. Proto od nás budete mít celoroční podporu a poradenství.
 4. Zásadní je věrnostní systém. Důležité je pro nás, aby vše probíhalo plynule a v maximální spokojenosti uživatelů (vašich i našich zákazníků). Proto potřebujeme, abychom společně dodržovali dohodnutý postup práce s věrnostním systémem a jeho podmínky.
 5. Spindo můžete používat bez jakýchkoli závazků. Pokud budete chtít přestat, můžete. Žádné další faktury od nás neobdržíte.
 6. Odpovídáte za obsah své prezentace. Pokud porušíte zákon (například použitím fotografií, k nimž nedržíte licenční práva), můžeme vám účet pozastavit, případně po vás i vymáhat škodu, kterou po nás bude vymáhat třetí strana.
 7. Máme právo odmítnout členství vaší firmy čistě na základě vlastního uvážení. To platí obzvláště pokud jste například řetězec, nadnárodní firma atd.
 8. Souhlasíte s tím ,že vám budeme zasílat informační emaily o tom, co se na Spindu děje a co pro vás chystáme.
 9. Registrací firmy potvrzujete, že jste si prostudovali tyto podmínky a souhlasíte s nimi.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Společnost Spindo s.r.o., se sídlem Družstevní 115, 530 09, Pardubice, IČ: 02038005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl c, vložka č. 32579 (dále jen „provozovatel“), je provozovatelem internetového portálu: www.spindo.cz.
 • Provozovatel je oprávněn poskytovat na výše uvedeném internetovém portálu aplikaci a funkcionalitu sloužící k marketingové propagaci firem.
 • Objednatelem se rozumí osoba (fyzická či právnická), která si vytvoří firemní účet a objedná používání aplikace na internetovém portálu provozovatele (dále jen „Objednatel“).
 • Toto smluvní ujednání upravuje podmínky mezi Provozovatelem a Objednatelem ohledně užívání internetové aplikace SPINDO na adrese http://www.spindo.cz (dále jen „aplikace“ či “portál”). Aplikace je webová služba sloužící primárně k marketingové propagaci Objednatele.
 • „Obsah“ znamená text, obrázky, fotografie, zvukové nahrávky, videa, údaje o umístění a veškeré jiné druhy dat nebo komunikace umístěný na firemním účtu Objednatele.
 • Městský "věrnostní systém" znamená propojení místních firem do jednoho věrnostního systému pod jedním názvem a s použitím věrnostní karty Spindo. Připojení k věrnostnímu systému znamená závazek Objednatele dodržovat tyto podmínky.
 • Aplikace Spindo je určena pro prezentaci malých a středních českých firem.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Použití aplikace na internetovém portálu provozovatele lze objednat na základě registrace firemního účtu a zaplacením ročního předplatného, či na základě písemné či ústní osobní dohody, čímž potvrzujete souhlas s všeobecnými a obchodními podmínkami.
 • Firemní účet lze vytvořit a nastavit bezplatně.
 • Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí jejího návrhu provozovatelem, za což se považuje aktivace firemního účtu Provozovatelem.

3. PLACENÝ FIREMNÍ ÚČET

 • Objednatel zaplacením získává aktivní firemní účet. Cenu placeného účtu lze zjistit v Ceníku. Objednatel může tento účet objenat osobně, telefonicky, e-mailem nebo online v aplikaci. Předplatné následně uhradí dle vystavené faktury.
 • Tento účet se pojí s těmito funkcemi a službami:
  • Komunikační systém Spindo, přes který lze oslovovat zákazníky.
  • Věrnostní systém Spindo, který si lze nastavit na míru svému podnikání.
  • Telefonická, mailová a online podpora a poradenství ze strany Provozovatele.

4. FINANČNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDPLATNÉ SLUŽBY SPINDO

 • Cena aplikace odpovídá tarifu, který si Objednatel zvolí při platbě. Platný ceník je vždy v sekci Ceník.
 • Po zvolení tarifu a dokončení objednávky Objednatelem, odešle provozovatel proforma fakturu, na základě které objednatel uhradí cenu aplikace. Aplikace bude spuštěna po připsání finančních prostředků na účet provozovatele a přistoupení provozovatele ke smlouvě.
 • Před skončením období předplatného bude provozovatel informovat Objednatele o blížícím se termínu ukončení předplatného tak, aby mohl Objednatel v dostatečně časové rezervě objednat aplikaci na další období. V případě, že Objednatel neprodlouží své předplatné, Provozovatel deaktivuje firemní profil Objednatele. Objednatel má možnost svůj profil kdykoli znovu aktivovat uhrazením nového předplatného.
 • Objednatel souhlasí s vystavováním a zasíláním zálohových proforma faktur, faktur i dobropisů, v elektronickém formátu, na e-mailovou adresu pro tento účel Zadavatelem zvolenou a prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá.

5. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A PROVOZ VĚRNOSTNÍHO SYSTÉMU

 • Společnost Spindo s.r.o. provozuje městský věrnostní systém. Do tohoto systému může podnikatel přidat svou společnost pokud splní podmínky velikosti, typu či umístění firmy. Tyto podmínky jsou čistě na uvážení provozovatele.
 • Provozovatel zaručuje Objednateli vést pro něj věrnostní systém včetně správy útrat, zákazníků a statistik.
 • Provozovatel se zaručuje, že Objednateli poskytne potřebné informace a žaškolení do fungování portálu a to minimálně formou video a textové nápovědy.
 • Objednatel:
  • Souhlasí, že bude akceptovat zákaznickou kartu Kartu pravého Pardubáka, že zákazníkům s touto kartou dá výhodu minimálně 1% z ceny nákupu a že bude zadávat do systému Spindo nákupy všech zákazníků, kteří se touto kartou prokáží.
  • Se zavazuje místit nálepku o akceptaci karty na viditelné místo, kde zákazníci platí.
  • Souhlasí, že umístí na vstupní dveře provozovny nálepku portálu Spindo.
  • Souhlasí, že pokud si je objedná, bude rozdávat věrnostní karty svým zákazníkům i zákazníkům, kteří si přijdou katu vyzvednout a registrovat je.
  • Souhlasí, že pokud bude poskytovat cenové zvýhodnění zákazníkům formou zpětného rabatu, zaplatí faktury, které mu Spindo s.r.o. zašle na proplacení těchto slev zákazníkům, do 10 dnů od odeslání této faktury. Zpětný rabat znamená, že zákazník při nákupu platí plnou cenu, a firma Spindo následně Objednateli vyfakturuje tu část (slevu), která přísluší zákazníkovi a připíše mu ji na jeho účet ve Spindu.
  • Souhlasí, že provozu věrnostního systému bude věnovat patřičné úsilí a dostatečnou pracovní sílu, aby byl systém provozován plynule, podle dohodnutých podmínek a aby tak nekazil dobré jméno portálu Spindo.
 • Objednatel také akceptuje skutečnost, že pokud nebude dodržovat platební podmínky a povinnosti, může Provozovatel v těchto případech jeho účet zablokovat.

6. ODPOVĚDNOST OBJEDNATELE

 • Objednatel odpovídá za Obsah své firemní prezentace, za jeho pravdivost a technickou a grafickou kvalitu. Objednatel odpovídá za soulad obsahu se zákonem o reklamě, zákonem na ochranu spotřebitele a dalších souvisejících předpisů omezující obsah.
 • Objednatel odpovídá za svůj firemní "věrnostní systém", za jeho pravdivost, za jeho dodržování a za jeho hladký průběh provozu ve vztahu k držitelům věrnostních karet Spindo. Tím je myšleno zejména dodržování věrohodnosti nastavených odměn a slev, vydávání odměn a slev na zboží, proplácení zpětného rabatu, prezentování věrnostního systému a předávání zákaznických karet.
 • Objednáním a provozováním aplikace Objednatel prohlašuje, že je nositelem veškerých autorských práv k Obsahu, který zveřejňuje na svém firemním účtu a v souvislosti s provozem svého Spindo věrnostního systému, a že neporušuje práva žádného jiného oprávněného subjektu.
 • Uzavřením smlouvy uděluje dále objednatel provozovateli souhlas s použitím ukázek jeho obsahu v rámci propagace služeb provozovatele.
 • Objednatel je odpovědný provozovateli a dalším oprávněným subjektům za škodu způsobenou technickou, grafickou nebo právní závadností jeho Obsahu, zejména tím, že zveřejněním Obsahu bylo porušeno právo autorské, právo k ochranné známce či jiného duševního vlastnictví.
 • Objednatel si je vědom toho, že používá aplikaci Spindo na svou zodpovědnost a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obchodní či jiný neúspěch objednatele.

7. PRÁVO PROVOZOVATELE ODMÍTNOUT OBJEDNATELE

 • Provozovatel má právo odmítnout návrh na uzavření smlouvy o používání aplikace, jakož i odstoupit od již uzavřené smlouvy o používání aplikace, zejména v případech, kdy:
  • Objednatel nesplňuje podmínky velikosti, typu či umístění firmy. Tyto podmínky jsou čistě na uvážení provozovatele.
  • Je obsah na firemní prezentaci objednatele v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy či etickým kodexem reklamy nebo ohrožuje veřejný pořádek. V tomto případě rozhoduje názor provozovatele.
  • Jde o konkurenta provozovatele.
  • Je na firemním účtu prezentován obsah, který je neslučitelný se zájmy provozovatele.
  • Provozovatel má vůči objednateli pohledávky po lhůtě jejich splatnosti.
  • Objednatel dlouhodobě kazí svým přístupem k prezentaci a provozování věrnostního systému dobré jméno portálu Spindo či jiných firem do projektu Spindo zapojených.
  • Objednatel nedodržuje platební podmínky věrnostního systému a nebo celý věrnostní systém.
  • Provozovatel je po posouzení vhodnosti zájemce povinen Objednatele informovat o tom, že odmítá uzavřít smlouvu (přičemž se provozovatel zavazuje do 7 dnů od rozhodnutí vrátit na účet Objednatele jeho předplatné, pokud bylo uhrazeno) nebo že deaktivoval jeho firemní účet s uvedením důvodu, který ho k takovému rozhodnutí vedl.
 • V těchto případech může provozovatel již aktivní účet deaktivovat okamžitě po zjištění porušení těchto podmínek.

8. NÁHRADA ŠKODY

 • V případech, kdy v těchto obchodních podmínkách není stanoveno jinak, odpovídá provozovatel pouze za škodu, která vznikla porušením povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek, resp. dalších ujednání na tyto obchodní podmínky navazujících. Provozovatel a objednatel se dohodli, že úhrnná předvídatelná škoda, vzniklá podle poslední věty, může činit maximálně částku ročního předplatného.

9. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

 • Tato smlouva objednatele ničím nezavazuje portál používat, ani ho nezavazuje k žádným dalším platbám, pokud portál již nebude chtít využívat. Objednatel může kdykoli odstoupit od této smlouvy tím, že přestane služby portálu využívat, nebo tím, že požádá o smazání svého firemního profilu.
 • Provozovatel je oprávněn ukončit smluvní vztah na základě článku 7 a zde uvedených podmínek.

10. OSOBNÍ ÚDAJE

 • Provedením objednávky aplikace souhlasí objednatel se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Spindo s.r.o., pro účely plnění smlouvy a pro komunikaci se společností Spindo s.r.o. a to na dobu do odvolání souhlasu. Společnost Spindo s.r.o. bude objednatele informovat primárně o svých nabídkách a službách. Nebude jeho data předávat třetím stranám a ani ho nebude obtěžovat nabídkami třetích stran.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Provozovatel i objednatel se zavazují, že nevyužijí pro sebe a neposkytnou žádné třetí osobě důvěrné informace, které jí budou zpřístupněny v rámci vztahu založeného objednáním této služby a nebo návrhem na uzavření smlouvy podle těchto obchodních podmínek.
 • Není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, lze se od nich odchýlit jen na základě písemné dohody stran.
 • Objednáním aplikace nebo uzavřením smlouvy s provozovatelem objednatel akceptuje v plném rozsahu tyto Obchodní Podmínky a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozdílného ustanovení v těchto Obchodních Podmínkách pro firemní prezentaci a ve Všeobecných Podmínkách platí ustanovení uvedené v těchto Obchodních podmínkách pro firemní prezentaci.
 • V případě uzavření jiné písemné dohody uzavřené mezi provozovatelem a objednatelem má přednost uzavřená písemná dohoda.
 • Tyto obchodní podmínky jsou v aktuálním znění vždy k dispozici zde na této stránce.
 • O změnách podmínek bude Objednatel vždy informován s dostatečným předstihem a bude mu umožněno smlouvu vypovědět, pokud by s novými podmínkami nesouhlasil.
 • Právní vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky.
 • Tyto „Obchodní Podmínky“ jsou platné a účinné od data uvedeného v hlavičce této stránky. Nabytím účinnosti novějších podmínek pozbývají automaticky účinnosti podmínky s dřívějším datem účinnosti.